Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Uzsāk Karostas kanāla sanācijas projekta II kārtu
14. septembris, 2021

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde uzsāk īstenot projektu “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana. II kārta” ar mērķi samazināt Karostas kanāla vēsturiski piesārņoto nogulumu negatīvo ietekmi uz vidi, cilvēku veselību un Baltijas jūras ekoloģisko stāvokli. Mērķa sasniegšanai sanācijas darbu ietvaros no kanāla gultnes tiks izņemti likumdošanas normām neatbilstoši nogulumi 202 247 m3, kuros ir ieslēgtas 400 t bīstamās ķīmiskās vielas. Projekts tiek finansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 5 117 647,05 EUR, no kurām 4 350 000,00 EUR ir Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums.

 

Īstenojot Projektu, ieguvēja būs visa sabiedrība, jo tiks veicināti Helsinku komisijas (HELCOM) Baltijas jūras Rīcības plāna mērķi un rīcību sasniegšana – atjaunot Baltijas jūras labu ekoloģisko stāvokli – nodrošināta jūras ekoloģiskā daudzveidība un dinamika, tīrība, veselība un produktivitāte jūrai raksturīgajos apstākļos, kur jūras vide tiek izmantota ilgtspējīgi, saglabājot jūras ūdeņu izmantošanas potenciālu šai un turpmākajām paaudzēm. Projekta rezultāta Liepājas pilsētas iedzīvotāji turpmāk netiks pakļauti vēsturiskā piesārņojuma iedarbības riskam un tiks būtiski uzlabots jūras ekoloģiskais stāvoklis un apkārtējās vides kvalitāte.

 

Kā norāda Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš, projekts ir unikāls un ļaus sasniegt vairākus mērķus, gan risinot vides un ekoloģijas jautājumus Baltijas jūras reģionā, gan dzēšot to no  HELCOM Baltijas jūras “karsto punktu”  saraksta, gan paverot iespējas nākotnē turpināt attīstīt aktīvu uzņēmējdarbību Karostas kanāla baseinā un tam pieguļošajās teritorijās.

 

Projekts tiek realizēts kopā ar Latvijas partneri – biedrību “Baltijas krasti” un Norvēģijas partneri – institūtu “Norvēģijas ūdens pētījumu institūtu”. Partneru pieredze ir būtiska projekta mērķu sasniegšanai, jo ir nepieciešama zināšanu pārnese projekta veiksmīgai norisei un ir nepieciešami sabiedrības informēšanas pasākumi par klimata pārmaiņu ietekmi uz vēsturiski piesārņotām vietām un to mijiedarbību ar cilvēka veselību un jūras ekoloģisko stāvokli.

 

Liepājas SEZ pārvalde 2021. gada 13. septembrī parakstīja līgumu ar projekta Latvijas partneri – biedrību “Baltijas krasti”, tuvākā mēneša laikā, pēc saskaņošanas ar VARAM, parakstīs līgumu ar Norvēģijas partneri - Norvēģijas ūdens pētījumu institūtu”, bet vienlaikus gatavo iepirkuma dokumentāciju, lai noskaidrotu saimniecisko izdevīgāko piedāvājumu darbu veikšanai. Projekts jāīsteno līdz 2023. gada 31. decembrim, bet plānots, ka lielākā daļa piesārņotās grunts varētu jau tikt izsmelta 2022. gada būvniecības sezonā.

 

Vēsture:

Karostas kanāls (kadastra Nr. 1700 010 0073) ir mākslīga būve, kas izveidota 19.gs. beigās Krievijas impērijas kara flotes vajadzībām. Sākot ar 20.gs. otro pusi aptuveni 50 gadus šī teritorija ir bijusi Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (turpmāk – PSRS) militāro jūras spēku slēgta zona, kas darbojās Latvijas teritorijā līdz to demobilizācijai 1994.gadam. Karostas kanāls PSRS laikā tika ekspluatēts, neņemot vērā iespējamās negatīvās ietekmes uz apkārtējo vidi, piemēram, kanālā tika veikta neatbilstoša kuģu degvielas uzpilde un novadīti notekūdeņi, kuru piesārņojums ar smagajiem metāliem un naftas produktiem ievērojami pārsniedza jebkādas pieļaujamās normas. Neatbilstošas saimniekošanas rezultātā vidē nonākošais toksiskais piesārņojums (naftas produkti un smagie metāli) ir akumulējies kanāla gultnes nogulumos, radot būtiskus ekoloģiskus draudus Baltijas jūras vides kvalitātei. Līdz ar PSRS izjukšanu un militāro spēku demobilizāciju 1994.gadā, vairs nav atbildīgā par radīto piesārņojumu, līdz ar to nav iespējams piemērot likuma “Par piesārņojumu” principa normu “Piesārņotājs maksā”. Jau 1992.gadā HELCOM minēja Liepājas Karostu kā vienu no piesārņotākajām militārajām vietām Baltijas Jūras reģionā, un piesārņojuma likvidēšana Karostas kanālā tika iekļauta HELCOM Baltijas jūras rīcības plānā. Karostas kanāls ir reģistrēts piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā ar Nr.17004/5138 un iekļauta HELCOM Baltijas jūras “karsto punktu” (hot spots) sarakstā – karstais punkts Nr.48 Liepājas pilsēta un osta.

 

LSEZ pārvalde pēc PSRS sabrukuma ir vēsturiski piesārņotās teritorijas valdītāja, kurai valsts ir nodevusi pārvaldībā Karostas kanālu (kadastra Nr. 1700 010 0073) ostas darbību nodrošināšanai un ar PHARE finansējuma atbalsta 1998.gadā ietvaros izbūvēto speciālo deponēšanas vietu Karostas kanāla austrumu galā (kadastra Nr. 1700 010 0306) piesārņoto nogulumu apsaimniekošanai.

 

Laika posmā no 1994.gada līdz 2010.gadam LSEZ pārvalde un Valsts iestādes ir finansējušas desmitiem ģeoekoloģiskos pētījumus, lai sagatavotu Karostas kanāla attīrīšanas projektu. Lēmums par projekta I kārtas realizāciju tika pieņemts tikai 2012.gadā un, piesaistot ES Kohēzijas fonda finansējumu, līdz 2015.gada 31.decembrim tika īstenots projekts “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana I kārta”, kura ietvaros no kanāla 78 ha platībā tika izcelts un utilizēts liela apjoma tehnogēnais piesārņojums (metāllūžņi, betona masīvi, koksne utt.), kā arī vispiesārņotākajā iecirknī 10 ha platībā tika izņemti ~60 000 m3 piesārņotie nogulumi, kas tika deponēti īpaši aprīkotā deponēšanas vietā Karostas kanāla austrumu galā.

 

Par projekta partneriem:

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei, realizējot projektu par vēsturiski piesārņotās teritorijas Liepājs Karostas kanāla sanāciju, ir svarīgi radīt pievienoto vērtību sabiedrībai, proti, pildīt Helsinku komisijas (HELCOM) Baltijas jūras Rīcības plāna mērķi – atjaunot Baltijas jūras labu ekoloģisko stāvokli. Lai sasniegtu papildu pievienot vērtību sabiedrībai, LSEZ pārvalde ir izvēlējusies partnerus, kas ir kompetenti jūras un iekšējo ūdeņu ekoloģiskajos projektos un ilgstoši ir veikuši ieguldījumus zinātniskos pētījumos šajā jomā, skaidrojot sabiedrībai ciešo saikni starp cilvēku veselību, vidi un ilgtspējīgu resursu izmantošanu.

 

Sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņu projektā īstenos biedrība “Baltijas krasti” kopš 2010.gada ir starptautiskās organizācijas “EUCC Coastal & Marine Union” dalībniece. Partnera Baltijas krasti loma projektā ir nodrošināt komunikācijas un publicitātes aktivitāšu plānošanu, īstenošanu un rezultātu sagatavošanu. Partnera Baltijas krasti ieguldījums projektā ir ilggadējā pieredze un zināšanas veiksmīgu projektu realizācijā un informācijas izplatīšanā gan sabiedrībai kopumā, gan konkrētām mērķauditorijām par vides un klimata jautājumiem.  

 

Pieredzes apmaiņu starp partneriem projektā īstenos Norvēģijas Ūdens pētījumu institūts (turpmāk – NIVA). NIVA ir vadošais Norvēģijas jūras un saldūdeņu fundamentālo un lietišķo pētījumu institūts. Institūta pētījumi aptver plašu vides, klimatisko un ar resursiem saistīto jomu klāstu. NIVA pasaules klases kompetence ir daudznozaru un plaša zinātniskā darbības joma. NIVA apvieno pētniecības, uzraudzības, novērtēšanas, problēmu risināšanas un konsultēšanas pakalpojumus starptautiskā, nacionālā un vietējā līmenī.

 

Partnera NIVA loma projektā ir demonstrēt un sniegt LSEZ pārvaldei piemērus par līdzīgu objektu sanācijas darbu realizāciju Norvēģijā, sniegt zināšanas Latvijas puses personālam, kas būs atbildīgs par sanācijas objekta sasniegto mērķu uzturēšanu nākotnē, sniegt un sagatavot praktiskus ieteikumus par darāmiem darbiem attiecībā uz pasākumiem, kas vēl veicami, lai projektu varētu svītrot no HELCOM “karsto punktu” saraksta. Partneris NIVA ieguldīs projektā savas ilgtermiņā iegūtās zināšanas par jūras vides ekoloģiju un piesārņojuma faktisko mijiedarbību vidē un paņēmieniem, kā pareizi novērtēt faktisko piesārņojuma seku ietekmi uz cilvēka veselību un vidi. Partnera NIVA ieguvums no projekta būs pieredze par Eiropas mēroga piesārņotu vietu – militārā mantojuma seku likvidāciju Liepājā un tās faktisko ietekmi uz jūras ekoloģisko stāvokli Baltijas jūrā.

 

LSEZ pārvalde pēc savas ilgstošās pieredzes attiecībā uz Liepājas Karostas projekta līdzšinējo etapu realizāciju ir secinājusi, ka projekta veiksmīgam iznākumam ir būtiska partneru – nozares profesionāļu sniegtā pieredze, jo Karostas kanāla attīrīšana ir unikāls projekts Eiropas mērogā, līdz ar to projekta rezultātiem ir jāatbilst labai praksei vides aizsardzības projektu realizācijas jomā. NIVA kā sadarbības partneris ir izvēlēts tieši dēļ institūta zināšanām jūras vides ekoloģijas jomā, jo pēc projekta sanācijas darbu pabeigšanas LSEZ pārvaldei ir vajadzīgas zināšanas par turpmāk nepieciešamiem Karostas kanāla ekoloģiskiem pētījumiem, monitoringu un apsaimniekošanu, lai sanētais objekts atbilstu Helsinku komisijas (HELCOM) Baltijas jūras Rīcības plāna mērķim attiecībā uz Baltijas jūras labu ekoloģisko stāvokli.

 

Projekta īstenošanas periods ir no 2021. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta budžets ir 5 117 647,05 EUR, tai skaitā Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums 4 350 000,00 EUR.”

 

 “Strādājam kopā zaļai Eiropai

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30