Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas dziļumu uzturēšanas darbi
Rezultāti
Publikācijas datums: 30.11.2015
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes atklāta konkursa „Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas dziļumu uzturēšanas darbi”, identifikācijas Nr. LSEZ2015/12/K.
Pasūtītājs: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, nod. Maks. Reģ. Nr. 90000329402, Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, Latvija
Saskaņā ar atklāta konkursa „Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas dziļumu uzturēšanas darbi” iepirkuma komisijas 27. novembra sēdes lēmumu, atklātā konkursā „Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas dziļumu uzturēšanas darbi”, identifikācijas Nr. LSEZ2015/12/K, par piedāvājumu ar viszemāko cenu par 1m3 grunts izsūknēšanu un uz jūras grunts izgāztuvi izvestās grunts cenu, kas sareizināta ar 100 000 m3 apjomu, pieskaitot mobilizācijas/demobilizācijas cenu, atzīts pretendents UAB „Green Line Shipping”, Reģ.nr. 300001023, ar piedāvāto cenu 2.22 EUR/m3 (bez pvn) bez mobilizācijas/demobilizācijas izmaksām, kas sastāda 222 000.00 EUR (bez pvn) par 100 000 m3 izsūknētās un izvestās grunts.
Iepirkuma grozījumi
Publikācijas datums: 13.11.2015
Informācija par grozījumiem atklātā konkursa „Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas dziļumu uzturēšanas darbi” nolikumā
Grozījumi atklātā konkursa „Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas dziļumu uzturēšanas darbi” (iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2015/12/K) nolikumā:
1.
Konkursa nolikuma punktos minēto atsauci uz 24.punktu un tā apakšpunktiem aizstāt ar atsauci uz 23.punktu un tā apakšpunktiem.
2.
Konkursa nolikuma 35.punktu izteikt sekojošā redakcijā: “35.Izziņas, kas minētas nolikuma apakšpunktos 34.2., 34.3 un 34.4. tiks atzītas par atbilstošām un derīgām tikai tad, ja tās izdotas ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas.”
3.
Lai Pretendents apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu 24.2.apakšpunktā (pēc grozījumiem: 23.2.apakšpunktā) minētajām prasībām, Pretendents Informācijas centra Soda reģistra izziņas vietā var iesniegt Valsts Darba dienesta izziņu, kas apliecina 24.2.apkašpunktā minēto pārkāpumu neesamību.
Iepirkums
Publikācijas datums: 28.10.2015
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde izsludina iepirkumu:„Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas dziļumu uzturēšanas darbi”, identifikācijas Nr. LSEZ2015/12/K
Identifikācijas numurs:
LSEZ2015/12/K
Iepirkuma priekšmets:
„Remonta padziļināšanas darbi (sanesumu likvidācija) projektēto dziļumu uzturēšanai Liepājas ostas kuģu kanālos un akvatorijā ar pašizvedošo zemessūcēju.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
līdz 2015. gada 25. novembrim plkst. 10.00.
Jebkurš interesents bez maksas ar konkursa dokumentāciju, drukātā veidā, var iepazīties Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē (Tehniskajā daļā) (2.stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, katru darba dienu līdz 2015. gada 23. novembrim plkst. 10:00, darba dienās no plkst. 8:30 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00, piektdienās līdz plkst. 15:00.
Pasūtītājs: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, reģ. Nr.90000329402.
Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu
Liepājas SEZ pārvaldes tehniskā direktora vietnieks Egils Sveilis
Telefona nr.
(+371) 29499197
Faksa nr.
(+371) 63407710
E-pasts
egils@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30