Iepirkums "Marķētas dīzeļdegvielas piegāde"
Rezultāti
Publikācijas datums: 03.03.2017
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde informē, ka 2017.gada 27.janvārī izsludinātais iepirkums “Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes kuģiem”, identifikācijas Nr. LSEZ2017/ 7/K ir noslēdzies.
Saskaņā ar atklāta konkursa “Marķētās dīzeļdegvielas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes kuģiem” iepirkumu komisijas 2017.gada 27.februāra sēdes lēmumu, atklātā konkursā “Marķētās dīzeļdegvielas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes kuģiem”, identifikācijas Nr.LSEZ2017/7/K, par piedāvājuma viss zemāko cenu nemainīgai likmei par 1 tonnu marķētās dīzeļdegvielas, atzīts pretendents SIA V.Biļuka komercfirma “EVIJA”, Reģ.Nr.LV 42103006654, ar piedāvāto zemāko cenu nemainīgai likmei EUR 34.00 par vienu tonnu (bez PVN).
Skaidrojumi
Publikācijas datums: 03.02.2017
Liepājas SEZ pārvalde 2017.gada 27.janvārī izsludināja Atklāto konkursu par “Marķētās dīzeļdegvielas piegādi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes kuģiem” (Id.Nr.LSEZ2017/7/K).
2017. gada 2. februāri no Piegādātāja elektroniski tika saņemti jautājumi (sk. Pielikumu Nr. 1). Ar 2017. gada 17. janvāra Rīkojumu Nr. 2 izveidotā Iepirkuma komisija, izvērtējot iesniegtos Piegādātāja jautājumus, sniedza sekojošas atbildes:
1.
Atbilde uz jautājumu Nr. 1 - Saskaņā ar Nolikuma 4.3. punktu piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā cena nemainīgai likmei. Finanšu piedāvājuma veidlapā ir norādīts, ka nemainīgā likme ir Piegādātāja nemainīgās izmaksas, kurās Piegādātājs iekļauj algas, administratīvās izmaksas, piegādes izmaksas, peļņa un citas izmaksas, kas ir būtiskas piegādātājam, un kuras ir spēkā un nemainīgas uz visu līguma darbības periodu. Atbilstoši Nolikuma nosacījumiem, dīzeļdegvielas izmaksas ir piegādes cenas mainīgā daļa.
2.
Atbilde uz jautājumu Nr. 2 – Iepirkumu komisija piekrīt mainīt cenas aprēķinu piedāvājumam no 22., 23., 24.februāra uz 21., 22., 23. februāri, kā arī Latvijas Bankas noteikto ASV dolāra kursu no 2017. gada 24. februāra uz 2017. gada 23.februāri (sk. Pielikumu Nr.2).
Iepirkums
Publikācijas datums: 27.01.2017
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde izsludina iepirkumu "Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes kuģiem”, identifikācijas Nr. LSEZ2017/ 7/K
Iepirkuma identifikācijas numurs
LSEZ2017/ 7/K
Iepirkuma apraksts
Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei
CPV kods
09134200-9 dīzeļdegviela (Diesel fuel)
Pieteikuma iesniegšanas termiņš
līdz 2017. gada 27. februārim
Iepirkuma izpildei
Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu EUR 1000.00 (viens tūkstotis eiro un 00 centi) par iepirkuma priekšmetu, saskaņā ar Nolikuma 6.punkta nosacījumiem vai piedāvājuma nodrošinājuma veidnē paredzētajiem noteikumiem (sk. Nolikuma Pielikuma veidni C-1).
Jānodrošina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes kuģiem marķētās dīzeļdegvielas saņemšanu 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas.
Piegādātajai dīzeļdegvielai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošiem kvalitātes standartiem un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 26.spetembra noteikumu Nr. 801 “Noteikumi par sēra saturu ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem” prasībām. Piegādātājs nodrošina piegādātās dīzeļdegvielas atbilstību klimatiskajiem apstākļiem (degvielas filtrējamības atbilstību piegādes dienas temperatūrai) un pavaddokumentos norāda aukstā filtra nosprostošanās punktu (grādos pēc Celsija).
Dīzeļdegvielai jābūt iezīmētai (marķētai) saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par akcīzes nodokli” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.525 “Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa”.
Viena kalendārā gada laikā nepieciešamais piegādes apjoms marķētai dīzeļdegvielai ir 400 000 (četrsimt tūkstoši) litri.
Degvielas piegāde – kuģu apgāde ar degvielu (bunkurēšana) piegādājot degvielu ar kuģi vai ar autotransportu Liepājas speciālas ekonomiskās zonas piestātnēs. Minimālais vienas piegādes apjoms ir 1000 (viens tūkstotis) litru. Maksimālais vienas piegādes apjoms ir 40000 (četrdesmit tūkstoši ) litru (pēc nepieciešamības).
Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvaldes kuģiem jāpiegādā dīzeļdegviela, kuras sēra saturs nepārsniedz 0.1 masas procentus.
Līgums ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts uz 12 mēnešiem.
Papildus informācija:
Iepirkumu dokumentācija pieejama Liepājas speciālās ekonomiskās zonās pārvaldes mājas lapā http://liepaja-sez.lv/lv/liepajas-sez/iepirkumi/
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona nr.
(+371) 26106614
E-pasts
kristine.alpena@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30