„Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 1.etapa būvuzraudzība” (Identifikācijas Nr. LSEZ2017/11ES/K)
Rezultāti
Publikācijas datums: 14.08.2017
Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvalde paziņo, ka atklātajā iepirkumā „Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 1.etapa būvuzraudzība”, Identifikācijas Nr. LSEZ2017/11ES/K , par uzvarētāju atzīt un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Isliena V“ ar piedāvāto līgumcenu 40 250.00 EUR (neskaitot PVN).
Iepirkums
Publikācijas datums: 13.07.2017.
Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības darbu izpilde Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 1.etapa objektos:
Objekta nosaukums
Būvdarbu izpildes termiņš (neskaitot objekta pieņemšanu ekspluatācijā)
Dzelzceļa pārmijas Nr. 10 pārbūve Sliežu ielā 9, Liepājā
100 kalendārās dienas
Liepājas ostas Rietumu parka dzelzceļš Nr. 34
100 kalendārās dienas
Iepirkuma veids:
Atklāts iepirkums saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem
Statuss:
Izsludināts
Identifikācijas numurs:
LSEZ2017/11ES/K
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
2017. gada 4. augusts plkst. 10.00
Iepirkuma apraksts: Būvuzraudzības darbu izpilde Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 1.etapa objektos:
Objekta nosaukums
Būvdarbu izpildes termiņš (neskaitot objekta pieņemšanu ekspluatācijā)
Dzelzceļa pārmijas Nr. 10 pārbūve Sliežu ielā 9, Liepājā
100 kalendārās dienas
Liepājas ostas Rietumu parka dzelzceļš Nr. 34
100 kalendārās dienas
1.
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
2.
Būvuzraudzība tiks veikta un finansēta projekta ietvaros, kur realizācija notiek saskaņā ar darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”.
3.
Būvuzraudzības darbu izpilde katrā objektā jāuzsāk tai pašā dienā, kad tiek parakstīts attiecīgā objekta būvdarbu izpildes līgums, par ko Pasūtītājs savlaicīgi informēs būvuzraudzības darbu izpildītāju. Iepirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar iepirkuma līguma projektu (nolikuma 5.pielikums)
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona nr.
(+371) 26106614, (+371) 63422394
E-pasts
kristine.alpena@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30