“Elektroenerģijas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vajadzībām” (identifikācijas Nr. LSEZ2018/18/K)
Iepirkuma rezultāti
Publikācijas datums: 12.03.2018.
Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvalde paziņo, ka atklātajā iepirkumā Elektroenerģijas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vajadzībām”, Identifikācijas Nr. LSEZ2018/18/K, par uzvarētāju atzīta un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AJ Power”, reģ. Nr.40103780693, piedāvāto zemāko kopējo līgumcenu – 267 351,93 EUR (divi simti sešdesmit septiņi tūkstoši trīs simti piecdesmit viens euro un 93 centi), neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Iepirkuma grozījumi
Publikācijas datums: 01.03.2018.
1.
Grozījumi Nr. 1
2.
Skaidrojumi Nr. 1
Iepirkums
Publikācijas datums: 09.02.2018.
Iepirkuma nosaukums: “Elektroenerģijas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vajadzībām”
Statuss:
Izsludināts
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
2018. gada 12. marta plkst. 10.00
Līguma priekšmets:
Elektroenerģijas iegāde Liepājas SEZ pārvaldes vajadzībām, kas izpildāma saskaņā ar šī nolikuma un tam pievienoto pielikumu prasībām. Iepirkuma priekšmets neietver elektroenerģijas transportēšanu (piegādi) – pārvadi un sadali.
Iepirkuma veids:
atklāts iepirkums saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk – Vadlīnijas).
Līguma izpildes termiņš:
12 (divpadsmit) mēneši no Līguma noslēgšanas brīža.
Par konkursa pretendentu var būt Latvijā vai ārvalstīs reģistrēts komersants, kurš saskaņā ar LR likumu „Elektroenerģijas tirgus likums” ir tiesīgs nodarboties ar elektroenerģijas tirdzniecību Latvijas Republikas teritorijā un kurš atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona nr.
(+371) 26106614, (+371) 63422394
E-pasts
kristine.alpena@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30