“Inženiertehniskie uzraudzības pakalpojumi iepirkuma “Liepājas ostas piestātnes Nr.1 nojaukšanas un kuģošanas kanāla iztaisnošanas Karostas kanālā, Liepājā projektēšanas darbi un būvdarbi” ietvaros” (identifikācijas Nr. LSEZ2018/18ES/K)
Iepirkuma rezultāti
Publikācijas datums: 24.04.2018.
Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvalde paziņo, ka atklātajā iepirkumā „Inženiertehniskie uzraudzības pakalpojumi iepirkuma “Liepājas ostas piestātnes Nr.1 nojaukšanas un kuģošanas kanāla iztaisnošanas Karostas kanālā, Liepājā projektēšanas darbi un būvdarbi” ietvaros”, Identifikācijas Nr.LSEZ2018/18ES/K, par uzvarētāju atzīta un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "ISLIENA V", reģ. Nr. 50002043631, ar piedāvāto zemāko kopējo līgumcenu par inženiertehniskās uzraudzības darbu izpildi iepirkumā “Liepājas ostas piestātnes Nr.1 nojaukšanas un kuģošanas kanāla iztaisnošanas Karostas kanālā, Liepājā projektēšanas darbi un būvdarbi” ietvaros” – EUR 42 800.00 bez pievienotās vērtības nodokļa.
Iepirkums
Publikācijas datums: 02.03.2018.
Iesniegšanas datums:
2018.gada 28.martā plkst. 10.00
Iepirkuma priekšmets:
Inženiera pienākumu veikšana iepirkuma “Liepājas ostas piestātnes Nr.1 nojaukšanas un kuģošanas kanāla iztaisnošanas Karostas kanālā, Liepājā” projektēšanas darbi un būvdarbi” līguma ietvaros un darbu būvuzraudzības veikšana Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums).
Iepirkuma veids:
atklāts iepirkums saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk – Vadlīnijas).
Inženiertehniskā uzraudzība tiks veikta un finansēta projekta ietvaros, kur realizācija notiek saskaņā ar darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”.
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona nr.
(+371) 26106614
E-pasts
kristine.alpena@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30