Iepirkums “Par videonovērošanas un koordinācijas centrāles darbības nodrošināšanu” (identifikācijas Nr. LSEZ2018/20/K)
Iepirkuma rezultāti
Publikācijas datums: 19.04.2018.
Pieņemts lēmums - Atklātajā konkursā „Par videonovērošanas un koordinācijas centrāles darbības nodrošināšanu”, Identifikācijas Nr. LSEZ 2018/20/K, par uzvarētāju atzīt un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “eSYS”, reģ. Nr. LV40103805380, ar piedāvāto zemāko kopējo līgumcenu par videonovērošanas un koordinācijas centra darbības nodrošināšanu laika posmā no 2018. gada 15. aprīļa līdz 2019. gada 30. jūnijam – EUR 87 000.00 bez pievienotās vērtības nodokļa.
Iepirkums
Publikācijas datums: 16.03.2018.
Iepirkuma priekšmets:
Videonovērošanas un koordinācijas centrāles darbības nodrošināšana 24/7 (divdesmit četras stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā) un saistīto sistēmu uzraudzība un uzturēšana.
Iepirkuma veids:
atklāts iepirkums saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk – Vadlīnijas).
Statuss:
Izsludināts
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
2018. gada 6. aprīlis plkst. 10.00
Pakalpojumi tiek sniegti pamatojoties uz tehnisko specifikāciju (nolikuma 3. pielikums) un finanšu piedāvājumu (nolikuma 2. pielikums).
Pakalpojuma sniegšanas laiks – no 2018. gada 15. aprīļa līdz 2019. gada 30. jūnijam.
Objektu apsekošana
1.
Ieinteresētajiem piegādātajiem, sagatavojot savus piedāvājumus ir obligāti jāveic objekta apskate, kurā paredzēts sniegt Pakalpojumu. Par Pakalpojuma sniegšanas vietu apskati Ieinteresētais piegādātājs saņems sertifikātu (nolikuma 4.pielikums), kas apliecinās, ka Ieinteresētais piegādātājs ir iepazinies un apsekojis Pakalpojuma sniegšanas vietas.
2.
Ieinteresētajam piegādātājam par Pakalpojuma sniegšanas vietu apskates laiku jāvienojas ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Drošības, aizsardzības un vides daļas vadītāju Kasparu Poņemecki tālrunis (+371) 26141920 vai elektroniski e-pasts: kaspars@lsez.lv.
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona nr.
(+371) 26106614
E-pasts
kristine.alpena@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30