Atklāts konkurss “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana – Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošana un pārbūve” (Identifikācijas Nr. LSEZ2018/21ES/K)
Iepirkums pārtraukts
Publikācijas datums: 19.04.2018.
Iepirkumu komisija nolēma atklāta iepirkuma „Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana – Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošana un pārbūve” iepirkuma procedūras dokumentos veikt būtiskus nolikuma papildinājumus un grozījumus, veiktie grozījumi ir uzskatāmi par būtiskiem, kas varētu mainīt pretendentu loku. Līdz ar to iepirkums jāpārtrauc un jāizsludina no jauna.
Iepirkums
Publikācijas datums: 10.04.2018.
Iesniegšana EIS sistēmā:
2018.gada 14.maijs plkst. 10.00
Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma (turpmāk – Likums) 44.pantu un Likuma pārejas noteikumu 4.punktu pasūtītājiem tām iepirkuma procedūrām, kuras uzsāktas ar 2017. gada 1. oktobri un kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka (no 443 000 euro precēm un pakalpojumiem, no 5 548 000 euro būvdarbiem), jāparedz elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana.
Līdz ar to visa aktuālā informācija par atklāta konkursa “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana – Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošana un pārbūve” (Iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2018/21ES/K) procedūru, t.sk. Nolikums, Nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem pieejama pasūtītāja tīmekļa vietnē: http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi un e-konkursu apakšsistēmā vietnē.
Lai piegādātājs iesniegtu piedāvājumu Elektronisko iepirkumu sistēmas e-pasūtījumu apakšsistēmā rīkotā iepirkuma procedūrā, tas reģistrējas Elektronisko iepirkumu sistēmā (reģistrācijas informāciju sk. šeit: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE) vai piedāvājumu e-konkursu apakšsistēmā iesniedz, izmantojot citu informācijas sistēmu, kas paredzēta elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai un kas ir spējīga sadarboties ar e-konkursu apakšsistēmu atbilstoši to normatīvo aktu regulējumam, kas nosaka elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai izmantojamo informācijas sistēmu tehniskās prasības.
Apmācību video pasūtītājiem, lai reģistrētos Elektronisko iepirkumu sistēmā: http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem.
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona nr.
(+371) 26106614
E-pasts
kristine.alpena@lsez.lv
Dokumenti lejupielādei
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30