Atklāts iepirkums “Inženiertehniskie uzraudzības pakalpojumi projekta “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana” projektēšanas darbiem un būvdarbiem” (identifikācijas Nr.LSEZ2018/25ES/K)
Iepirkums pārtraukts
Publikācijas datums: 16.05.2018
Liepājas SEZ pārvaldes iepirkumu komisija pieņēma lēmumu veikt grozījumus un pārtraukt atklāta iepirkuma „ Inženiertehniskie uzraudzības pakalpojumi projekta “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana” projektēšanas darbiem un būvdarbiem” ID. Nr. LSEZ2018/25ES/K procedūru un izsludināt atkārtotu iepirkumu.
Iepirkums
Publikācijas datums: 16.05.2018
Statuss:
Izsludināts
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
2018.gada 6.jūnijs plkst.10.00
Piedāvājuma nodrošinājums:
5000 EUR (pieci tūkstoši euro)
Iepirkuma priekšmets:
Inženiertehniskie uzraudzības pakalpojumi projekta “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana” projektēšanas darbiem un būvdarbiem, kas tiks veikti 2 (divu) atsevišķu iepirkumu “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana – Liepājas ostas pienākošā kanāla un priekšostas padziļināšanas darbi, slēdzot vispārīgo vienošanos” un “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana – Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošana un pārbūve” ietvaros. Inženiertehniskā uzraudzība jāveic ievērojot Latvijas Republikas spēka esošos normatīvos aktus un šīs iepirkuma procedūras nosacījumus.
Inženiertehniskā uzraudzība tiks veikta un finansēta projekta ietvaros, kur realizācija notiek saskaņā ar darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”.
Būvobjekta atrašanās vietu un apskates laiku iepriekš saskaņot ar
Liepājas SEZ pārvaldes Tehniskā direktora vietnieku Egilu Sveili
Telefona Nr.:
(+371) 63422008
Mob. tālrunis:
(+371) 29499197
E-pasts:
egils@lsez.lv
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona Nr.:
(+371) 26106614
E-pasts:
kristine.alpena@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30