Atklāts konkurss “Būvobjekta “Liepājas ostas Karostas molu atjaunošana un pasākumi ostas Ziemeļu vārtu atvēršanai kuģu satiksmei” būvdarbi” (iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2018/32ES/K)
Iepirkums
Publikācijas datums: 16.01.2019
Statuss
Izsludināts
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
2019.gada 5.marts plkst. 10.00.
Piedāvājuma nodrošinājums
10 000 EUR (desmit tūkstoši)
Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu. Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 10000 EUR (desmit tūkstoši euro).
Iepirkuma priekšmets
Būvobjekta “Liepājas ostas Karostas molu atjaunošana un pasākumi ostas Ziemeļu vārtu atvēršanai kuģu satiksmei” būvdarbi saskaņā ar šī iepirkuma procedūras dokumentu un normatīvo aktu prasībām.
Būvniecības darbi tiks veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”.
Atklātajā konkursā “Būvobjekta “Liepājas ostas Karostas molu atjaunošana un pasākumi ostas Ziemeļu vārtu atvēršanai kuģu satiksmei” būvdarbi” (iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2018/32ES/K), par uzvarētāju atzīt un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt”, Personu apvienībai “TR”, ar piedāvāto kopējo līgumcenu par “Būvobjekta “Liepājas ostas Karostas molu atjaunošana un pasākumi ostas Ziemeļu vārtu atvēršanai kuģu satiksmei” būvdarbi”– EUR 1 624 161.90, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Kontaktpersona par būvobjekta atrašanās vietu un apskates laiku
Liepājas SEZ pārvaldes Tehniskā direktora vietnieks Egils Sveilis
Telefona Nr.: (+371) 63422008
Mob. tālrunis: (+371) 29499197
E-pasts: egils@lsez.lv
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona Nr.: (+371) 26106614
E-pasts: kristine.alpena@lsez.lv
9.pielikums
Tehniskā dokumentācija elektroniskā formā: https://failiem.lv/u/7jt6dyzg
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30