Atklāts konkurss “Projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta” būvdarbi” iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2019/34EJZF/K-2
Iepirkuma komisija, ņemot vērā to, ka iesniegto piedāvājumu līgumcenas ievērojami pārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas, pamatojoties uz nolikuma 84.punktu “Pasūtītājs ir tiesīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir pamatojums”, sakarā ar nepietiekamu finansējumu, pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru “Projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta” būvdarbi” (iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2019/34EJZF/K-2).
Iepirkums
Publikācijas datums: 23.01.2019
Statuss
Izsludināts
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
2019.gada 4.marts plkst. 10.00
Piedāvājuma nodrošinājums
3000 EUR (trīs tūkstoši euro)
Iepirkuma priekšmets
Projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā - 2. kārta” būvdarbi, kuri sastāv no trīs daļām, atbilstoši SIA “Alserviss Pluss” izstrādātiem būvprojektiem:
1. Liepājas ostas piestātņu Nr.71 un Nr.72 atjaunošana un to piebraucamā ceļa Atslēdznieku ielas posma pārbūve. 1. kārta.
2. Liepājas ostas piestātnes Nr.83 atjaunošana.
3. Liepājas ostas piestātņu Nr.85, Nr.86, Nr.87 atjaunošana.
Iepirkumā paredzētie un izpildāmie būvdarbu veidi un apjomi norādīti Tehniskajā specifikācija (1.pielikums), kura kopā ar tehnisko dokumentāciju (9.pielikums) un Pasūtītāja prasībām ir pamats piedāvājuma sagatavošanai un būvdarbu izpildei.
Iepirkumā paredzētie darbi tiks veikti un finansēti projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā - 2. kārta” (projekta iesniegums Nr.17-00_F01123-000003) ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma “Zvejas ostas un izkraušanas vietas”.
Kontaktpersona tehniskos jautājumos
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes tehniskā direktora vietnieks
Egils Sveilis, tālr. 29499197, fakss 634 07710, kontakta e-pasta adrese: egils@lsez.lv.
Kontaktpersona
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes iepirkumu speciālists
Kristīne Alpēna, tālr. 63422394, e-pasta adrese: kristine.alpena@lsez.lv
Nolikums pdf. formātā un 9.pielikums Tehniskā dokumentācija apskatāma šeit: https://failiem.lv/u/ngwz46c7
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30