Atklāts konkurss “Jahtu ostas infrastruktūras būvniecība” iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2019/35ES/K
Iepirkuma komisija, ņemot vērā to, ka iesniegto piedāvājumu līgumcenas ievērojami pārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas, pamatojoties uz nolikuma 12.14. punktu “Pasūtītājs ir tiesīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir pamatojums”, sakarā ar nepietiekamu finansējumu, pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru “Jahtu ostas infrastruktūras būvniecība” (iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2019/35ES/K).
Iepirkums
Publikācijas datums: 22.03.2019
Statuss
Izsludināts
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
2019. gada 13.maijs plkst. 10:00.
Piedāvājuma nodrošinājums
1000.00 EUR (viens tūkstotis euro)
Iepirkuma priekšmets
Būvobjekta “Jahtu ostas infrastruktūras būvniecība”, būvdarbi saskaņā ar šī iepirkuma procedūras dokumentu un normatīvo aktu prasībām.
CPV kods – 45000000-7.
Būvdarbi tiks veikti un finansēti projekta ““Interreg“ Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”” ietvaros.
Kontaktpersona tehniskos jautājumos
Ar būvobjekta atrašanās vietu Ieinteresētie piegādātāji var iepazīties, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Drošības, aizsardzības un vides daļas vadītāju Kasparu Poņemecki (mob. tālrunis 26141920, e-pasts: kaspars@lsez.lv).
Jahtu ostas piestātnes Vecā ostmala 39, Liepājā tehniskā dokumentācija: https://failiem.lv/u/vvn3bu6x
Piestātnes būvprojekts: https://failiem.lv/u/6a3ej6en
Servisa ēkas būvprojekts: https://failiem.lv/u/n6d9t7p3
Servisa ēkas tehniskā dokumentācija: https://failiem.lv/u/a72q9r79
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30