Valde
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde ir augstākā kolektīvā Liepājas SEZ uzraudzības un pārvaldes institūcija.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdē ir deviņi valdes locekļi: trīs valsts interešu pārstāvji, kuri deleģēti no Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un Satiksmes ministrijas un kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo Ministru kabinets, trīs Liepājas pilsētas domes un trīs Liepājas komersantu pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo ar Liepājas pilsētas domes lēmumu.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļus ieceļ amatā uz pieciem gadiem. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi vada valdes priekšsēdētājs, kuru no sava vidus ievēlē valdes locekļi.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde veic šādas funkcijas
apstiprina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānu saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu, valsts, pašvaldību un sabiedrības interesēm;
slēdz līgumus ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājiem par ieguldījumiem un komercsabiedrību darbību Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;
slēdz līgumus ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām par to komercdarbību Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;
izsniedz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām apliecības par tiesībām piemērot likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" paredzētos nodokļu atvieglojumus;
nosaka brīvās zonas un to robežas, saskaņojot ar Valsts ieņēmumu dienestu šo zonu atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai;
slēdz līgumus par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošās zemes iznomāšanu vai atsavināšanu, izņemot ostas zemes atsavināšanu, kā arī šajā likumā norādītos gadījumus, kad zemes un cita nekustamā īpašuma privatizāciju Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā veic citas institūcijas;
slēdz līgumus ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām par atsevišķu saimniecisko funkciju vispārēju nodošanu tām atsevišķās Liepājas speciālās ekonomiskās zonas apkalpošanas jomās vai atsevišķās Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas daļās;
kontrolē noslēgto līgumu izpildi;
apstiprina perspektīvo un nākamā gada finansu līdzekļu izlietojuma budžetu;
ieceļ, vada un kontrolē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas izpildaparātu;
veic normatīvajos aktos noteiktos brīvās zonas administrācijas pienākumus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.
Valdes sastāvā
3
Valsts interešu pārstāvji
3
Liepājas pilsētas domes pārstāvji
3
Liepājas komersantu pārstāvji

Valdes locekļi

Uldis Sesks
Valdes priekšsēdētājs.

Jānis Vilnītis
Valdes priekšsēdētāja vietnieks.

Jolanta Plūme
Valdes locekle.

Inese Birziņa
Valdes locekle.

Edmunds Valantis
Valdes loceklis.

Gunārs Ansiņš
Valdes loceklis.

Juris Burņevskis
Valdes loceklis.

Andris Ozols
Valdes loceklis.

Āris Ozoliņš
Valdes loceklis.
Dokumenti lejupielādei
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30